Straal: Uit
Straal:
km Set radius for geolocation
Zoeken

Gevestigd in het monu­men­tale Ald Weishoes te Venlo, is TDvenlo een tech­ni­sche club die al een rijke his­to­rie heeft opge­bouwd. Er zijn al meer dan 35 jaar lang men­sen, in geor­ga­ni­se­erd ver­band met tech­niek, aan het hob­byen op deze locatie.

Al sinds de jaren ’50 van de 20e eeuw is het Ald Weishoes hét cen­trum voor jeugd– en jon­ge­ren­werk in de bin­nen­stad van Venlo. Historisch gelie­erd aan de Sint Martinusparochie, wer­den er aller­lei activi­tei­ten voor de katho­lieke jeugd geor­ga­ni­se­erd. Van schaak­club tot rep­tie­len­houders­ve­re­ni­ging en van glas-in-lood maken tot jeugddisco.

Om deze activi­tei­ten mede mogel­ijk te maken, waren er ook vri­jwil­li­gers nodig die een Technische Dienst bemanden. Deze dienst had natu­ur­lijk zo nu en dan wat nieuwe aanwas nodig. Zo onts­tond in de jaren ’70 een Technische Club, waar de jeugd kennis kon maken met de techniek, en eigenlijk spe­len­der­wijs de Technische Dienst in rolde.

Naarmate de tijd vorderde, pro­fes­sio­na­li­se­erde het beheer van het Ald Weishoes en ging de Technische Dienst van vri­jwil­li­gers naar dit beheer over, de club bleef echter bestaan.In de begin­ja­ren werd er bin­nen de club vooral met radiobuizen geknutseld, later deden ook hier de transistoren en IC’s hun intrede. Ook verschoof de focus van radio’s en verster­kers lang­zamerhand richt­ing tele­vi­sie en video­re­cor­ders.

Begin jaren ’90 deed de com­pu­ter zijn intrede. Het begon met afge­dankte Commodore 64 en Amiga’s. Al snel volgde ook een pc, waarop met een vari­ant van Unix en later Linux gewerkt kon wor­den. Zwaarder geschut (let­ter­lijk) waren de SUN 2 ser­ver en work­sta­tions. Langzaamaan werd de com­pu­ter meer en meer geme­en­goed, wat resul­te­erde in een spe­ci­fieke com­pu­ter­ruimte, waar met diverse pc’s en SUNs een divers net­werk in de lucht wordt gehouden, en aller­lei mogel­i­jk­he­den tot hob­byen met soft– en hard­ware gebo­den worden.

Eind 2013 zat de lei­ding van deze club eens te filo­so­fe­ren hoe de toe­komst van de club eruit zou moe­ten zien. Na een bezoek aan de hacker­space MADspace in Eindhoven onts­tond meer en meer het idee om te trans­for­me­ren tot hacker­space, om zo weer helemaal klaar te zijn voor de 21e eeuw.

Openingstijden

Maandag

-

Dinsdag

-

Woensdag

-

Donderdag

-

Vrijdag

19.30 - 21:00 uur *

Zaterdag

-

Zondag

-

* Jeugd (9 — 15 jaar) kan onder bege­lei­ding met tech­niek knut­se­len. Tegelijkertijd kun­nen de vol­was­se­nen ook aan de slag met hun eigen projecten.

Neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met